Op Feest in ’t Park leer je de werking van verschillende mondiale partners, ngo’s en vierdepijlerorganisaties kennen. Elk van hen heeft een eigen verhaal, eigen dromen en eigen doelstellingen. Maar niet alle organisaties hebben voldoende financiële middelen om op eigen houtje te blijven voortbestaan.

Hieronder vind je alle informatie over de organisaties, alsook op welke SDG’s zij hun werking toespitsen.

Wil je op Feest in ’t Park ook jouw organisatie bekend maken?
Neem dan contact op via info@feestintpark.be

Deze partners maken Feest in ‘t Park tot een solidair festival:

 • Aukas vzw

  Aukas vzw is een Belgische vzw die werkt rond onderwijs in Cambodja en die daar de relatie tussen kinderarbeid, armoede en analfabetisme wil doorbreken. De Aukas studiebeurs ondersteunt kansarme studenten in de vier laatste jaren van het middelbaar, want armoede is de hoofdreden van de dropout na het derde middelbaar, vooral op het arme platteland.

  Tijdens de jaren waarin ze een studiebeurs krijgen, worden de jongeren gemotiveerd en gestimuleerd om hun eigen sterktes te ontdekken. Om de armoedecirkel structureel en duurzaam te doorbreken, werkt Aukas rond projecten die door lokale mensen gedragen worden. De vzw biedt vooral financiële en organisatorische ondersteuning.

 • Unicef Brugge voor Unicef België

  Unicef verdedigt kinderrechten, biedt noodhulp aan kinderen bij rampen en oorlogen en zet in op ontwikkelingsprogramma’s zodat kinderen gelijke kansen krijgen om aan hun toekomst te bouwen. Als kinderrechtenorganisatie van de VN legt Unicef Brugge de nadruk op kinderrechteneducatie. Dat gebeurt met educatief lesmateriaal en workshops in scholen zoals het Sacha project dat wordt toegelicht op Feest in ‘t Park.

  Deze workshop voor kinderen van 10 tot 12 jaar is een speelse, efficiënte manier om lessen te organiseren over kinderrechten, voor en door de kinderen zelf. Door te sensibiliseren wordt duidelijk dat we met z’n allen kunnen bouwen aan een betere toekomst voor alle kinderen wereldwijd.

 • AZ Sint-Lucas - Memisa - Artsen zonder Vakantie

  AZ Sint-Lucas engageert zich voor een zusterziekenhuis in Popokabaka, Congo. Samen met Memisa en Artsen zonder Vakantie optimaliseren ze er de gezondheidszorg. Financiële ondersteuning, renovatie van infrastructuren, scholing van het gezondheidspersoneel, aanvoer van medisch materiaal en de invulling van basisbehoeften (elektriciteit /water) bepalen de inhoud van de samenwerking.

 • 11.11.11 vzw

  Youth Climate Lab is een project van 11.11.11 en de provincie West-Vlaanderen om de klimaatcrisis hoger op de politieke agenda te plaatsen, van onderuit, samen met jongeren. Ze bouwen aan de hand van verschillende activiteiten aan een community van jonge klimaatactivisten in West-Vlaanderen. Klimaatrechtvaardigheid is één van de uitgangspunten van Youth Climate Lab en daarom organiseren ze online inspirerende, internationale uitwisselingen. Jongeren in het Zuiden komen immers meer rechtstreeks in contact met de gevolgen van de klimaatcrisis: de armste mensen in de armste landen dragen het minst bij aan de globale opwarming, maar worden er wel het meest door getroffen.

 • Middenschool Brugge

  Middenschool Brugge Centrum heeft een duurzame schoollink met Lycée Classique et Moderne d’Ebolowa (Zuid-Kameroen). Samen werken ze een actieplan uit, gebaseerd op 6 SDGs die hen beide bezighouden, waaronder doelstellingen met betrekking tot klimaat en gendergelijkheid. Met dit partnerschap, gebaseerd op uitwisseling, willen de scholen actief wereldburgerschap bevorderen. Er is uitwisseling tussen leerkrachten, docenten, studenten en leerlingen. Stages en projecten van studenten in Ebolowa én in Brugge worden gestimuleerd. 

 • Vredesactie Brugge

  Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of oorlogsdreiging. Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van geweldloze actie en de invulling van een pacifistisch vredesbeleid Vredesactie is aangesloten bij de pacifistische beweging ‘War Resisters International’ (WRI), een wereldwijd netwerk van organisaties, groepen en personen die de WRI-beginselverklaring onderschrijven: Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. Daarom ben ik vast besloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en te ijveren voor de opheffing van alle oorzaken van oorlog.  

Deze partners maken Feest in ‘t Park tot een sociaal festival:

 • Education 4 Kids Kenia

  Education 4 Kids Kenia vzw is een kleine vzw, gevestigd in Brugge en actief in Kenia. Daar biedt de vzw aan kinderen en jongeren een betere levenskwaliteit en grotere ontwikkelingskansen door het verstrekken van financiële en materiële ondersteuning. Er is hulp voor scholen, een weeshuis en kinderen in kansarme wijken in Kenia; kortom de vzw komt tussen waar er onvoldoende vangnet is vanwege de overheid of andere organisaties.

  Daarbij wordt ingezet op infrastructuur, de bezoldiging van leraren, het betalen van schoolgelden en het scheppen van voorwaarden om naar school te kunnen gaan (zoals de aankoop van maandverbanden). Door alles ter plaatse aan te kopen, ondersteunt ze daarenboven de lokale economie.

 • Nsanga Brugge

  Nsanga Brugge is een Brugse vereniging die activiteiten organiseert om autochtonen en allochtonen dichter bij elkaar te brengen. Via deze weg stimuleert Nsanga allochtonen om in de maatschappij te integreren. Nsanga doet concrete voorstellen over tewerkstelling, huisvesting, communicatie…

  Nsanga Brugge heeft ook een partner in Goma (Congo): UPDDHE (Union pour la Protection, la Défense des Droits Humains et l’ Environnement). Ze werkten vooral samen in het kader van het noodhulpfonds van de Stad Brugge om de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting van de Nyiragongo, op 15 kilometer van Goma, te steunen. Na de vernieling van velden en woningen en het wegvallen van landbouwinkomsten werd geholpen bij de heropbouw.

 • Friends in Kovalam

  Friends in Kovalam is een sociaal project van de leerlingen van Atheneum Brugge. Het project ondersteunt de werking van SISP (Sebastian Indian Social Project), een ngo die in Kerala, Zuid-India, de levenstandaard van de allerarmsten wil verbeteren.

  SISP organiseert gratis tweedekansonderwijs, en tewerkstelling en sociaal werk voor iedereen, ongeacht geslacht, religie of geaardheid.

 • Rode Kruis opvangcentrum Brugge

  Het ‘Rode Kruis’-opvangcentrum biedt onderdak en ondersteuning aan 60 “verzoekers om internationale bescherming”.
  Bewoners (alleenstaanden, niet begeleide minderjarigen en gezinnen) uit allerlei windstreken verblijven er samen tot er een definitieve beslissing is genomen in het kader van hun verzoek. Tijdens hun verblijf krijgen ze ondersteuning op administratief, medisch en psychosociaal vlak alsook op vlak van onderwijs en vrije tijd.

 • Komerbi vzw

  Komerbi werkt met een erg divers publiek. Jongeren en ouders met verschillende achtergronden kunnen bij Komerbi terecht voor gratis activiteiten en huiswerkbegeleiding. Naast het bieden van warme zorgen aan de leden dichtbij, organiseert de vzw ook activiteiten waarmee geld en benodigdheden ingezameld worden voor kansarme mensen uit andere werelddelen. Zo stimuleert Komerbi jongeren om burgerschap te tonen en hun steentje bij te dragen aan de samenleving. Komberbi werkt samen met partners binnen Brugge en daarbuiten, zoals Al Minara uit Gent.

 • Wereldhuis West-Vlaanderen

  Het Wereldhuis West-Vlaanderen werkt in, met en voor één wereld. Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met mondiale thema’s bezig is. Internationale solidariteit, sensibilisering, initiatieven rond migratie en duurzame ontwikkeling krijgen hier een gezicht.  

  Uithangbord van het Wereldhuis is de campagne ‘Word Wereldburger’. Wereldburgerschap overstijgt de oude tegenstellingen tussen Noord en Zuid. Het benadrukt dat we samen op dezelfde aarde leven. Iedereen, veraf en dichtbij, nu en in de toekomst, moet op die wereld menswaardig kunnen leven. Om die reden moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen: oud, jong, scholen, lokale overheden, ondernemers, organisaties… 

Deze partners maken Feest in ‘t Park tot een rechtvaardig festival:

 • Plan International Brugge

  Plan International is al jaren lid van de Noord-Zuidraad in Brugge. Plan International België zet zich in voor de rechten van kinderen en meisjes in het bijzonder. Denk maar aan het afkeuren van kindhuwelijken, het vermijden van ongewilde zwangerschappen en het bieden van onderwijskansen.

  De regionale werkgroep probeert te sensibiliseren en fondsen te verwerven. De focus ligt vooral op SDG’s rond gender en onderwijs.

 • WSM

  WSM komt op voor waardig werk en sociale bescherming zodat mensen overal ter wereld een menswaardig leven kunnen leiden. WSM werkt daarvoor samen met sociale bewegingen in 23 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

  Versterkt door internationale samenwerkingen ijveren zij voor correcte jobs (leefbaar loon, veilige werkplek …), toegankelijke gezondheidszorg, beroepsopleidingen, een sociale en solidaire economie… WSM behoort in België tot het netwerk van beweging.net.

 • VZW Casa Maín Vlaanderen

  Casa Maín Vlaanderen is een vzw die een tehuis voor meisjes steunt in Santa Cruz, Bolivia. Het tehuis staat in voor opvang en opvoeding van 120 meisjes tussen 4 en 18 jaar, geplaatst door de jeugdbescherming van de stad. De zusters van Don Bosco die het tehuis leiden, zorgen voor een thuis, geborgenheid en onderwijs voor deze meisjes zodat ze later zelfstandig in het leven kunnen staan.

 • Oxfam Wereldwinkel

  Oxfam Wereldwinkel is een democratische vrijwilligersbeweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. Zo zorgt Oxfam ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen. Bij Oxfam-Wereldwinkels vind je een ruim assortiment Fairtradeproducten. Met de aankoop daarvan steun je het streven naar structurele verandering in het handelssysteem, en naar duurzame en eerlijke handel met respect voor mens en planeet.  

 • KiYoDeL vzw

  KIYODEL-vzw richt zich op de meest kansarme, kwetsbare en gemarginaliseerde jongeren die in armoede leven in de plattelandsgebieden van Rwoho in Oeganda. Jongeren die hun school verlaten door verschillende uitdagingen zoals gebrek aan geld, afstand tot de school, meisjes die school missen door gebrek aan sanitaire hygiëneproducten en uiteindelijk de school verlaten. We richten ons op strategieën en activiteiten die de jongeren stimuleren om innovatief te worden en kansen te creëren voor ontplooiing.

Deze partners maken Feest in ‘t Park tot een grenzeloos festival:

 • Wegwijzer vzw

  Wegwijzer vzw uit Brugge wil reizigers, op onafhankelijke wijze en met kritische ingesteldheid, informatie geven die hen aanzet tot bewuster reisgedrag. Voor Wegwijzer is reizen een uitgelezen middel om de wereld en zijn bewoners beter te begrijpen en te respecteren.

  De vzw wil komen tot een meer harmonieuze en duurzame samenleving door reizigers op hun bestemming aan te zetten tot zinvolle participatie en respectvol gedrag. Wegwijzer is een netwerk van duizenden doe-het-zelfreizigers die ervaringen uitwisselen om reizen mooier, zinvoller en unieker te maken.

 • Paadhai vzw

  Paadhai wil kansarme ‘vergeten’ kinderen in Zuid-Indië (Chennai, wijk Valasaravakkam) de mogelijkheid geven om op te groeien tot weerbare volwassenen. Om hun kansen op een menswaardige toekomst te vergroten, zet de vzw in op het geven van onderdak en onderwijs.

  Paadhai ondersteunt duurzame ontwikkelingsprojecten. Zo werd er een trainingscentrum opgestart om kinderen die niet goed mee kunnen extra ondersteuning te geven en om volwassenen voor te bereiden op examens voor aanwerving. Aandacht gaat ook naar het versterken van de positie van de vrouw binnen de Indiase maatschappij via bewustmakingsacties en door het geven van micro-kredieten en vorming.

 • Amnesty International Brugge

  Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer dan 10 miljoen mensen die opkomen voor mensenrechten. In vele landen worden mensen, gemeenschappen en organisaties vervolgd, bedreigd of gedood omdat ze hun leefgemeenschap en het natuurlijke milieu willen beschermen. Vaak gaat het om een ongelijke strijd met grootgrondbezitters of grote bedrijven die het leefmilieu en de ecosystemen van de lokale gemeenschappen vernietigen. De voorbeelden zijn talrijk in zowel Latijns-Amerika, Afrika als Azië. Op Feest in ‘t Park zullen enkele concrete cases worden voorgesteld die lokale contexten en de problematieken van betrokken mensen en organisaties belichten.

 • Crea Thera International

  In Libanon leven er ongeveer 1,5 miljoen vluchtelingen, waarvan velen in kampen in de Bekaa vallei vlakbij de Syrische grens. Kinderen leven er in moeilijke omstandigheden met weinig toegang tot onderwijs, veel psychische problemen De pandemie, de politieke onrust en de rampzalige explosie in Beirut maakten de situatie nog erger. Samen met de Libanese ngo LOYAC werkt CREA THERA aan een project om vluchtelingenkinderen uit de Bekavallei op een creatieve manier meer levenskwaliteit, ontspanning en zelfsturing (empowerment) te bieden. Dat gebeurt met een laagdrempelige basistraining Music Community Worker voor jeugdwerkers van de ngo LOYAC in Libanon.

Deze partners maken Feest in ‘t Park tot een verbindend festival:

 • Himalayan Projects

  Himalayan projects legt zich als Belgische vzw, met een hart voor de oerculturen in de ontwikkelingslanden rond de Himalaya, toe op de zorg voor Nepalese achtergestelde groepen. Projecten willen in het bijzonder kansen scheppen voor vrouwen, personen met een beperking en kinderen.

  De vzw verbetert de onderwijskansen door te voorzien in schoolinfrastructuur en educatief materiaal. Naast de vrijwillige inzet van leraren van hier, worden  Nepalese leraren betaald en is er ook een studiefonds voor hogere studies. Medische hulp wordt geboden door het voorzien in medische posten, medische mobiele kampen, preventiecampagnes en een fonds voor dringende hospitalisaties.

  Voorts gaan middelen naar het voorzien in schoon drinkwater voor afgelegen dorpen en de heropbouw na natuurrampen. Er is ook een noodfonds voor dringende financiële hulp voor kansarmen.

 • Vzw Kitanda

  Vzw Kitanda is een vereniging uit Brugge die de zwaksten in de samenleving wil helpen. De naam ‘Kitanda’ (Swahili voor ‘bed’) verwijst naar het weesje Ida uit Kenia dat elke nacht moest slapen op een slecht bed zonder matras. Dit schrijnende verhaal leidde tot de start van vzw Kitanda.

  De voorziening van water en toiletten, de opstart van landbouw voor eigen voedselproductie en de steun bij het ontwikkelen van onderwijskansen hebben een positieve impact op de gezondheid en het leven van de mensen in Kenia en Noord-Nigeria waar de vzw haar projecten uitbouwt.

 • Finado vzw

  De vrijwilligers van Finado vzw streven ernaar een betere toekomst te geven aan gezinnen die in Ethiopië, Haïti en Vietnam leven in extreme armoede en onmenselijke omstandigheden. In elk van deze landen werkt Finado samen met plaatselijke, erkende partnerorganisaties.

  Finado verdeelt de inspanningen evenwichtig over enerzijds structurele projectondersteuning voor initiatieven van basisgroepen en anderzijds peterschappen die de zwakste schakels in de plaatselijke gemeenschappen helpen.

  Bij structurele projectondersteuning gaat het vaak om de materiële ondersteuning van onderwijsinitiatieven, het bouwen van scholen, vormingsprojecten rond hygiëne en gezinsplanning, water- en sanitaire voorzieningen, blijvende ondersteuning zoals schoolmaaltijden en steun na natuurrampen. Dit gebeurt altijd in partnerschap met de lokale bevolking en met oog voor duurzaamheid, empowerment en het opbouwen van veerkracht.

 • Rode Kruis Vlaanderen - Internationaal

  Rode Kruis Vlaanderen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. De organisatie is actief op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening.

  Op Feest in ‘t Park worden de Rode Kruisactiviteiten in het vluchtelingenkamp Ndutu in Tanzania toegelicht. Daar verzorgt het Rode Kruis de eerstelijnsgezondheidszorg en worden ook bloedafnames georganiseerd.

 • Steungroep New Laetare

  Dit jaar bestaat de steungroep New Laetare 30 jaar. In het zuiden (Nigeria, Owerri) richtte de steungroep zich aanvankelijk vooral op kwaliteitsvol onderwijs via het Vormingscentrum New Laetare Schools. Het vormingscentrum helpt kinderen zich op een duurzame manier te ontwikkelen, mensen te emanciperen en hen kansen te geven om hun toekomst te sturen. Het vormingscentrum is volledig geïntegreerd in het Nigeriaanse schoolsysteem en in handen van de lokale bevolking.

  Naast het blijvend aanbieden van een degelijke leeromgeving via goed onderhoud van gebouwen, het inrichten van computerlokalen, het voorzien in transport – hecht de steungroep nu ook veel belang aan gezondheidszorg, duurzame energie, economische groei en het verminderen van ongelijkheid in de samenleving. Zo is er gratis preventief gezondheidsonderzoek voor leerlingen, en kan het personeel een hospitalisatieverzekering afsluiten en zich aansluiten bij een pensioenspaarfonds. Ook  gelijkheid voor meisjes en vrouwen is een aandachtspunt. Daarom wordt onder andere ingezet op gelijke studiekansen.

Deze partners maken Feest in ‘t Park tot een duurzaam festival:

 • Stichting Ray of Light

  Stichting Ray of Light, opgericht door schrijver en humanist Bruce Cerew, zet in op het zelfredzaam en onafhankelijk maken van kansarme vrouwen en kinderen in het plattelandsgebied van Nigeria. Dit gebeurt door de overdracht van technologie en het bevorderen van beroepsopleidingen. Daarbij gaat aandacht naar duurzame ontwikkeling en milieu, bijvoorbeeld binnen de landbouwproductie of het voorzien in schoon drinkwater. Zo werden er al 5 grote waterputten gerealiseerd en 140 solar lantaarnpalen geplaatst in verschillende Nigeriaanse dorpen. Voor gebruik thuis, op het werk en op school werden 10.000 lampen verdeeld die werken op zonne-energie en die gevaarlijke kerosinelampen vervangen.

 • Climate conscious

  Climate conscious is een groep van zeven jonge vrienden die via hun sociale media, hun website en een educatief project kennis verspreiden over de klimaatverandering. Met hun scholenproject, “Education for the Climate Generation”, laten ze de jongeren van het eerste en tweede middelbaar zelf acties uitwerken om hun klas of school klimaatrobuster te maken. Ze maken duidelijk dat klimaatverandering een mondiaal gegeven is, benadrukken het belang van biodiversiteit, duurzaam materiaalgebruik, duurzame energie en voeding … én delen hun kennis over klimaat en milieu op een gebundelde, toegankelijke manier.

 • Vredeswijzer

  Vredeswijzer is opgericht vanuit de behoefte aan een liefde- en vredevolle wereld zonder onmin, oorlogen en aanslagen op de natuur, mensen of andere levende wezens. Vredeswijzer bundelt methodes om conflicten op te lossen en om zorgzaam om te gaan met de medemens en met de planeet.

 • African Women Work VZW

  Bij Chéry Faso koop je niet alleen een product, maar ook het verhaal van 36 sterke mama’s uit het dorp Boni in Burkina Faso. De vrouwen richtten een eigen organisatie op en maken op traditionele wijze karitéboter, een topproduct dat ze verkopen tegen een eerlijke, door hen bepaalde prijs.

  Zo beschikken ze over een zelfstandig inkomen, een eigen bankrekening en twee productiecentra in het dorp. Door te kiezen voor direct trade met vrouwenorganisaties in Burkina Faso en Ghana, betaalt Chéry Faso een eerlijke aankoopprijs voor een (h)eerlijk product. Bovendien gaat van de verkoopswinst van elk potje karité, elk flesje olie en elk stuk zeep de helft terug naar de vrouwen aan de bron. Direct trade, een transparant verhaal door eerlijke handel van pure verzorgingsproducten.

 • Victoria Vanilla Eco Granja Buvuma

  Victoria Vanilla Eco Granja Buvuma is een project gelegen op het eiland Buvuma in het Victoriameer voor de kust van Oeganda, nabij Jinja. De 100.000 eilandbewoners zijn arm en hebben bijna geen toegang tot voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen. Op een plantage van zowat 24 hectare in het dorpje Bumazime wordt alles (momenteel avocado en vanille) volledig biologisch geteeld, met respect voor de natuur. Het project werkt enkel met dorpsbewoners en zoveel als mogelijk met lokale middelen. Het is bedoeling om de lokale gemeenschap, en dan vooral de vrouwen, vooruit te helpen en hen te laten werken in de arbeidsintensieve kweek en rijping van vanille.

;